Wróć do strony

Polityka prywatności i plików cookies

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych użytkowników www.homtu.pl obejmujących adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane urządzenia, wieku oraz lokalizacji (dalej: „Dane Osobowe”) jest HOMtu® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000545128, NIP 8522612048, REGON 360838023, o kapitale zakładowym w wysokości 12.500 zł (dalej: „HOMtu®”),

2) HOMtu® nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownicy www.homtu.pl mogą skontaktować się z HOMtu® w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: bop@homtu.pl;

b) pod numerem telefonu: 722101804;

c) pisemnie na adres: HOMtu® Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, z dopiskiem „Dane Osobowych”.

3) HOMtu® przetwarza dane osobowe w poniższych celach:

a) świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w Portalu www.homtu.pl oraz systemobsluginajmu.pl udostępniania systemobsluginajmu.pl za pośrednictwem strony internetowej www.homtu.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO,

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO,

c) sprzedaży produktów oferowanych przez HOMtu®, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

d) związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

e) marketingowych, obejmujących marketing własnych produktów i usług, a także rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami kierowanymi względem HOMtu®, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

4) podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z HOMtu®, a tym samym brak podania Danych Osobowych będzie uniemożliwiał zawarcie lub wykonanie takiej umowy,

5) Dane Osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w których umowa wykonana lub rozwiązana,

6) odbiorcami Danych Osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz HOMtu® usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, udostępniające i przetwarzające informacje gospodarcze lub zajmujące się dostarczaniem HOMtu® usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT,

7) o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej i w zakresie w nich określonych użytkownikowi www.homtu.pl przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących go Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych Osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) w wypadku, w którym przetwarzanie Danych Osobowych oparte jest na zgodzie użytkownika www.homtu.pl odbywa się na podstawie udzielonej zgody, użytkownikowi dodatkowo przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

9) Dane Osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Firma HOMtu® jako jeden z nielicznych podmiotów na polskim rynku zajmuje się zarządzaniem najmem mieszkań i lokali usługowych na zlecenie, a także sprzedażą nieruchomości. Stworzyliśmy rozbudowaną sieć partnerską o jasnych zasadach współpracy. Nasza marka cieszy się dużym uznaniem klientów, a liczne sukcesy branżowe potwierdzają nasze kompetencje i doświadczenie. Zapraszamy do kontaktu!
Polityka prywatności i plików cookies
NAWIGACJA STRONY
KONTAKT Z NAMI
Zadzwoń
Wszystkie prawa zastrzeżone 2022.
PROJEKT: